innotrans_.jpg

Трамвай  71-911 ЕМ «Лев» на выставке InnoTrans 2018

Head Office:

Reception Office, Administrative Office: (831) 215 03 35
21, Konovalov Str., Nizhny Novgorod, 603127
Office hours: Mon-Fri 8 AM - 6 PM

Fiberglass Production:

Nizhny Novgorod region, 6, Promyshlennaya Str., Semenov